Skip to content

תרגום

לתרגם לאדם חירש או חירש עיוור ולתרגם חזרה את מה שהוא אומר לצד השני(השומע), אינה מלאכה פשוטה.

יש לקחת בחשבון טון דיבור הבעת פנים , רמת השפה והקליטה של הצד השני, תשומת לב ליכולת הצד השני להבין את הנאמר, לעיתים קרובות יש לצרף הסבר או דוגמה לאפשר לאחד השני להבין את הנאמר.

תרגום לאדם חירש בשפת סימנים לעומת אדם חירש עיוור בשפת סימנים או בסימון טקטלי או בכתיבה ומגע הינן שיטות תרגום שונות לחלוטין.

דילוג לתוכן